0

Δημοσιεύθηκε σήμερα το απόγευμα στο πρόγραμμα "Διαύγεια" η πράξη ορισμού του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Αγή Μαρμαρινού στη θέση του αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής του δήμου Αίγινας.

Αναλυτικά η απόφαση: 

Ο Δήμαρχος Αίγινας ορίζει ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής τον κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ στην θέση του αντικατασταθέντα για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (μέχρι και 31-08-2019), τον κατωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

 1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εκτός της μέριμνας και διαχείρισης των κοιμητηρίων, καθώς και την συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

2. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών εκτός τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και από του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών την συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτηρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.

3. Την εποπτεία του Γραφείου Αδειοδοτήσεων Τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός της μέριμνας για την προστασία του καταναλωτή με την λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του και την εισήγηση για την σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών και την επιτήρηση των αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και το μητρώο καταναλωτών κι εκτός της εισήγηση για την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών των γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίνονται στον Δήμο και τις ισχύουσες διατάξεις κι εκτός από την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες.

4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ.Δημάρχου.

5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Δημοσίευση σχολίου

 
Top